ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

25 มกราคม 2565
928

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

สามารถเข้าดูรายละเอียด คลิกที่นี่

สมัครคลิกที่นี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม 23 กรกฎาคม 2565
  • สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 กรกฎาคม 2565
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม 2 กรกฎาคม 2565
  • อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา 22 มิถุนายน 2565
  • ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย 18 มิถุนายน 2565
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ 19 พฤษภาคม 2565
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษาปี 65 12 พฤษภาคม 2565
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 16 มีนาคม 2565
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 12 มีนาคม 2565
  • การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แรกเข้าศึกษา 1 มีนาคม 2565