เทคนิคการจัดงาน Event อย่างมืออาชีพ นั้น ประกอบด้วย

1. การวางแผนการทำงาน

2. การประชาสัมพันธ์

3. การสร้างเครือข่ายการทำงาน

4. การจัดทำแผนการตลาด

5. การฝึกมารยาทบนโต๊ะอาหาร

6. การจัดเตรียมอุปกรณ์อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม การจัดโต๊ะอาหารและการบริการที่ประทับใจ

Read More

EdPEx

8 กุมภาพันธ์ 2565
66

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หรือ EdPEx มีหัวใจสำคัญที่เรียกว่า ADLI ซึ่งเป็นคำย่อ มาจากข้อความดังนี้

1. Approach

2. Deployment

3. Learning

4. Integration

รายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถรับชมผ่าน Youtube 

Read More

จุดเด่นของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา Good Practice คือ การนิเทศฝึกวิชาชีพการบริหารการศึกษา ในการส่งนิสิตฝึกงานในหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงและสร้างเครือข่ายการทำงานสำอนาคตของนิสิตแต่ละคน

Read More

ดำเนินงานแบ่งออกเป็น 6 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวดที่ 6 การจัดซื้อจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Read More

ด้วยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ฝึกทำอาหารพื้นบ้าน เรียนรู้ประเพณีทางศาสนา พูดคุยภาษาท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมไทย

Read More

มีองค์ประกอบสำคัญ ๆ 4 อย่าง คือ
1. หลักคิดที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมพลังบวก
2. ผู้นำเอาหลักคิดนั้น ๆ นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและมีความรับผิดชอบ
3. การทบทวนผลของการกระทำจากผลงานที่เกิดขึ้น
4. การสื่อสารความสำเร็จ และร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

Read More

          ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกวันนี้การศึกษาของประเทศไทยกำลังประสบปัญหา ทำให้ต้องงดการเรียนการสอนใช้การเรียนรูปแบบออนไซต์และจำเป็นต้องปรับรูปแบบโดย การสอนออนไลน์ (Online Learning) เกือบ 2 ปี มีบางคนอาจมองว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างตอบโจทย์ในยุคดิจิทัล สามารถเข้าถึงได้อย่างไร้ข้อจำกัด แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าถึงและปรับตัวกับการเรียนการสอนผ่านระบบสอนออนไลน์ (Online Learning) ได้ มีเด็กหลักแสนคนขาดเครื่องมือการเรียน และการเรียนออนไลน์ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล และนักเรียนในครอบครัวที่มี่รายได้น้อย ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอยู่เป็นทุนเดิม ท่ามกลางภาวะวิกฤตนี้ ยิ่งทำนักเรียนกลุ่มดังกล่าว มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทยที่ชัดเจนขึ้น จากปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานจากสถานการณ์การแพร่ของโรคติดต่อ

Read More

บทความที่มีผู้อ่านสูงสุด 10 อันดับ

บทความตามหมวดหมู่

CRC On D'Go