Untitled Document

บุคลากร


นายสุพจน์ มานะสุข

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ
โทร 0 5446 6666 ต่อ 3009
อีเมล supote.ma@up.ac.th

การศึกษา
ปริญญาตรี : ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
ปริญญาโท : วท.ม. (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ)

นางวราภรณ์ ดอนชัย

นักวิชาการพัสดุ
โทร 0 5446 6666 ต่อ 3011
อีเมล waraporn.do@up.ac.th

การศึกษา
ปริญญาตรี : วท.บ. (สถิติประยุกต์)
ปริญญาโท : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

นางวิชิดา รุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 0 5446 6666 ต่อ 3000
อีเมล wichida.ru@up.ac.th

การศึกษา
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ปริญญาโท : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

นางสาวชัชฏาภา วรโชติวนาไพร

นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 0 5446 6666 ต่อ 3012
อีเมล chatchadapa.wo@up.ac.th

การศึกษา
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

นางสาวกาญจนา
โปทาวี

นักวิชาการศึกษา
โทร 0 5446 6666 ต่อ 3008
อีเมล kanjana.po@up.ac.th

การศึกษา
ปริญญาตรี : กศ.บ. (การแนะแนว)
ปริญญาโท : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

นายภานุพงศ์
มูลจันทร์ต๊ะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 0 5446 6666 ต่อ 3013
อีเมล phanuphong.mo@up.ac.th

การศึกษา
ปริญญาตรี : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปริญญาตรี : ร.บ. (รัฐศาสตร์)
ปริญญาโท : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปริญญาเอก : กำลังศึกษา

นางสาวปรียานุช ใจสุข

นักวิชาการศึกษา
โทร 0 5446 6666 ต่อ 3010
อีเมล preeyanut.ja@up.ac.th

การศึกษา
ปริญญาตรี : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปริญญาโท : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

นายภาณุพงศ์ ศิริ

คนงาน
โทร 0 5446 6666 ต่อ 3000
อีเมล phanuphong.si@up.ac.th

การศึกษา
ประถมศึกษา : 6


นายทองคำ กันทะ

คนงาน
โทร 0 5446 6666 ต่อ 3010
อีเมล thongkhum.ka@up.ac.th

การศึกษา
ประถมศึกษา : 6การเรียนการสอนและบรรยากาศภายในวิทยาเขต เป็นอย่างไร ?


บรรยากาศภายในวิทยาเขต

บนพื้นที่ 15 ไร่ วิทยาเขตได้แบ่งพื้นที่ใช้สอยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ครอบคลุมภาคกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริหารและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) โดยอาคารเรียนรวมที่วิทยาเขตถูกออกแบบสไตล์โมเดิร์น ระบบห้องเรียนอัฉริยะ (Smart Classroom) รองรับการศึกษาในศษวรรษที่่่ 21...

เพิ่มเติม

บรรยากาศการเรียนการสอน

ห้องเรียนวิทยาเขตเปิดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรงในชั้นเรียน ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาการและมีทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่ง่ายต่อการเข้าใจของผู้เรียน อีกทั้งยังสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ของแต่ละสาขาวิชา ทำให้ผู้เรียนได้รับประการณ์โดยตรง และได้รับความรู้อย่างแท้จริง...

เพิ่มเติม

หอพักบริการนิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไป

ห้องพักยูพีริมกก เป็นห้องพักอยู่ภายในวิทยาเขต ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการบ้านฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารที่พักสำหรับ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อเป็นสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ...

เพิ่มเติม

ช่องเวลาการรับสมัคร

วิทยาเขตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กรกฏาคม 2560 สมัครด้วยตนเองที่วิทยาเขตเชียงราย ทุกวันในเวลาราชการยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ สมัครออนไลน์ที่ http://admission.up.ac.th ในปีการศึกษา 2560 นี้ มีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีจำนวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโทจำนวน 8 หลักสูตร ซึ่งจะเปิดทำการเรียนการสอนในเดือน สิงหาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-5315-2152

เพิ่มเติม