Untitled Document

สาขาวิชาพัฒนาสังคม (โครงการพิเศษ)


ชื่อเต็ม
ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Ars (Social Development)
ชื่อย่อ
ภาษาไทย ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)
ภาษาอังกฤษ B.A. (Social Development)
รายการ จำนวนหน่วยกิตตอลดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 88
     2.1 กลุ่มวิชาแกน 6
     2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15
     2.3 กลุ่มวิชาเอก 61
          2.3.1 วิชาเอกเลือกบังคับ 37
          2.3.2 วิชาเอกเลือก 24
          2.3.4 กลุุ่มวิชาการศึกษาอิสระการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124

ขออภัย อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล..............

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี บริบูรณ์
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
3. เป็น/เคยเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป (พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างรัฐ ลูกจ้างเอกชน) ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. เป็น/เคยเป็นข้าราชการการปกครอง ข้าราชการท้องถิ่น (ระดับหัวหน้างาน) ข้าราชการการเมือง เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. เป็น/เคยเป็นเจ้าของธุรกิจ ประธานกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารในหน่วยงานธุรกิจ เอกชนไม่น้อยกว่า 5 ปี
6. เป็น/เคยเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงด้านพัฒนาชุมชน พัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ สังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคมการส่งเสริมการเกษตร องค์กรพัฒนาเอกชน หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย
1. อัตราค่าเรียนภาคการศึกษา 1-4 ภาคละ 20,000 ภาคที่ 5 15,000 บาท เรียนไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา


การเรียนการสอนและบรรยากาศภายในวิทยาเขต เป็นอย่างไร ?


บรรยากาศภายในวิทยาเขต

บนพื้นที่ 15 ไร่ วิทยาเขตได้แบ่งพื้นที่ใช้สอยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ครอบคลุมภาคกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริหารและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) โดยอาคารเรียนรวมที่วิทยาเขตถูกออกแบบสไตล์โมเดิร์น ระบบห้องเรียนอัฉริยะ (Smart Classroom) รองรับการศึกษาในศษวรรษที่่่ 21...

เพิ่มเติม

บรรยากาศการเรียนการสอน

ห้องเรียนวิทยาเขตเปิดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรงในชั้นเรียน ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาการและมีทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่ง่ายต่อการเข้าใจของผู้เรียน อีกทั้งยังสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ของแต่ละสาขาวิชา ทำให้ผู้เรียนได้รับประการณ์โดยตรง และได้รับความรู้อย่างแท้จริง...

เพิ่มเติม

หอพักบริการนิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไป

ห้องพักยูพีริมกก เป็นห้องพักอยู่ภายในวิทยาเขต ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการบ้านฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารที่พักสำหรับ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อเป็นสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ...

เพิ่มเติม

ช่องเวลาการรับสมัคร

วิทยาเขตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กรกฏาคม 2560 สมัครด้วยตนเองที่วิทยาเขตเชียงราย ทุกวันในเวลาราชการยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ สมัครออนไลน์ที่ http://admission.up.ac.th ในปีการศึกษา 2560 นี้ มีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีจำนวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโทจำนวน 8 หลักสูตร ซึ่งจะเปิดทำการเรียนการสอนในเดือน สิงหาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-5315-2152

เพิ่มเติม


ศิษย์เก่าเล่าถึงความประทับใจ ...


อิชยาพัฒน์ ทะลง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

หลังจากที่ได้เรียนจบมา เรามีความกล้าที่จะเปลี่ยนแนวความคิด ลองทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาตัวเอง

ปรางปัจฉมาภรณ์ พิบูรพัฒน์

ครูศิลปะ
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

มีความอบอุ่น ดูแลกันเหมือนคนในครอบครัว ทางมหาวิทยาลัยคอยดูแลติดตามนิสิตเป็นอย่างดี...

ธิดาจันทร์ ทะปาละ

ศึกษานิเทศก์
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถือได้ว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะต้นกล้าทางวิชาการของการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่สังคม

พิทักษ์ ไชยะป๋าน

ผู้อำนวยการ
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยพะเยาที่เปิดหลักสูตรบริหารการศึกษาที่วิทยาเขตเชียงราย ทำให้สามาถใช้เวลาในช่วงเสาร์อาทิตย์ในการเรียนและอยู่กับครอบครัวได้


อ่านทั้งหมด