Untitled Document

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


ชื่อเต็ม
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ Master of Engineering (Environmental Engineering)
ชื่อย่อ
ภาษาไทย วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ M.Eng. (Environmental Engineering)
รายการ หลักสูตร แผน ข
1. งานรานวิชา (Course Work) 32
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน -
     1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 32
          1.2.1 วิชาเอกบังคับ 20
          1.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12
2. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 6
3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (3)
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 38(3)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส รายวิชา หน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) 3(3-0-6)
283701 ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 3(2-3-6)
283702 กระบวนการทางเคมีฟิสิกส์และชีวภาพสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
รวม 6(3)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
283711 การจัดการและการควบคุมมลพิษอากาศ 3(2-2-5)
283721 วิศวกรรมการออกแบบและการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขั้นสูง 3(2-2-5)
283795 สัมมนา 1 1(0-3-2)
รวม 7
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
283703 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
283731 วิศวกรรมและการจัดการขยะชุมชนแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
283xxx วิชาเอกเลือก 3(3-x-x)
รวม 9
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
283796 สัมมนา 2 1(0-3-2)
283xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)
รวม 4
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
283798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต
283xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)
รวม 6
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
283798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต
283xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)
รวม 6
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีวุฒิการศึกษา วศ.บ. ทุกสาขาวิชา หรือ วุฒิการศึกษา วท.บ. ทุกสาขาวิชา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย
1. อัตราค่าเรียนภาคการศึกษาละ 25,000 บาท เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา (รวม 6 ภาคการศึกษา)


การเรียนการสอนและบรรยากาศภายในวิทยาเขต เป็นอย่างไร ?


บรรยากาศภายในวิทยาเขต

บนพื้นที่ 15 ไร่ วิทยาเขตได้แบ่งพื้นที่ใช้สอยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ครอบคลุมภาคกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริหารและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) โดยอาคารเรียนรวมที่วิทยาเขตถูกออกแบบสไตล์โมเดิร์น ระบบห้องเรียนอัฉริยะ (Smart Classroom) รองรับการศึกษาในศษวรรษที่่่ 21...

เพิ่มเติม

บรรยากาศการเรียนการสอน

ห้องเรียนวิทยาเขตเปิดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรงในชั้นเรียน ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาการและมีทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่ง่ายต่อการเข้าใจของผู้เรียน อีกทั้งยังสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ของแต่ละสาขาวิชา ทำให้ผู้เรียนได้รับประการณ์โดยตรง และได้รับความรู้อย่างแท้จริง...

เพิ่มเติม

หอพักบริการนิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไป

ห้องพักยูพีริมกก เป็นห้องพักอยู่ภายในวิทยาเขต ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการบ้านฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารที่พักสำหรับ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อเป็นสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ...

เพิ่มเติม

ช่องเวลาการรับสมัคร

วิทยาเขตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กรกฏาคม 2560 สมัครด้วยตนเองที่วิทยาเขตเชียงราย ทุกวันในเวลาราชการยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ สมัครออนไลน์ที่ http://admission.up.ac.th ในปีการศึกษา 2560 นี้ มีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีจำนวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโทจำนวน 8 หลักสูตร ซึ่งจะเปิดทำการเรียนการสอนในเดือน สิงหาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-5315-2152

เพิ่มเติม


ศิษย์เก่าเล่าถึงความประทับใจ ...


อิชยาพัฒน์ ทะลง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

หลังจากที่ได้เรียนจบมา เรามีความกล้าที่จะเปลี่ยนแนวความคิด ลองทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาตัวเอง

ปรางปัจฉมาภรณ์ พิบูรพัฒน์

ครูศิลปะ
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

มีความอบอุ่น ดูแลกันเหมือนคนในครอบครัว ทางมหาวิทยาลัยคอยดูแลติดตามนิสิตเป็นอย่างดี...

ธิดาจันทร์ ทะปาละ

ศึกษานิเทศก์
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถือได้ว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะต้นกล้าทางวิชาการของการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่สังคม

พิทักษ์ ไชยะป๋าน

ผู้อำนวยการ
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยพะเยาที่เปิดหลักสูตรบริหารการศึกษาที่วิทยาเขตเชียงราย ทำให้สามาถใช้เวลาในช่วงเสาร์อาทิตย์ในการเรียนและอยู่กับครอบครัวได้


อ่านทั้งหมด