Untitled Document

สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง


ชื่อเต็ม
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานก่อสร้าง)
ภาษาอังกฤษ Master of Engineering (Construction Management)
ชื่อย่อ
ภาษาไทย วศ.ม. (การบริหารงานก่อสร้าง)
ภาษาอังกฤษ M.Eng. (Construction Management)
รายการ หลักสูตร แผน ข
1. งานรานวิชา (Course Work) 34
     1.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 34
          1.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 7
          1.1.2 กลุ่มวิชาเอก -
                  วิชาเอกบังคับ 18
                  วิชาเอกเลือก 9
2. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 6
3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (3)
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 40(3)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส รายวิชา หน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)
276721 การจัดการเชิงสัญญาในการก่อสร้าง 3(3-0-6)
276722 ต้นทุนเศรษฐศาสตร์และการเงินในงานก่อสร้าง 3(3-0-6)
276723 การวางแผนโครงการแบบใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 3(3-0-6)
รวม 9(3)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
276725 เครื่องจักและการนำไปใช้ในงานก่อสร้าง 3(3-0-6)
276720 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจในการบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6)
276797 หัวข้อพิเศษ 1(0-3-2)
รวม 7
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
276724 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6)
276726 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง 3(3-0-6)
276795 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงานก่อสร้าง 3(3-0-6)
รวม 9
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
276798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต
xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)
รวม 5
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
276798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต
xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)
รวม 5
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
276798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต
xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)
รวม 5
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น วิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีการก่อสร้าง เป็นต้น หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ แต่มีประสบการณ์ทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี
ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย
1. อัตราค่าเรียนภาคการศึกษาละ 25,000 บาท เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา (รวม 6 ภาคการศึกษา)


การเรียนการสอนและบรรยากาศภายในวิทยาเขต เป็นอย่างไร ?


บรรยากาศภายในวิทยาเขต

บนพื้นที่ 15 ไร่ วิทยาเขตได้แบ่งพื้นที่ใช้สอยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ครอบคลุมภาคกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริหารและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) โดยอาคารเรียนรวมที่วิทยาเขตถูกออกแบบสไตล์โมเดิร์น ระบบห้องเรียนอัฉริยะ (Smart Classroom) รองรับการศึกษาในศษวรรษที่่่ 21...

เพิ่มเติม

บรรยากาศการเรียนการสอน

ห้องเรียนวิทยาเขตเปิดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรงในชั้นเรียน ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาการและมีทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่ง่ายต่อการเข้าใจของผู้เรียน อีกทั้งยังสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ของแต่ละสาขาวิชา ทำให้ผู้เรียนได้รับประการณ์โดยตรง และได้รับความรู้อย่างแท้จริง...

เพิ่มเติม

หอพักบริการนิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไป

ห้องพักยูพีริมกก เป็นห้องพักอยู่ภายในวิทยาเขต ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการบ้านฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารที่พักสำหรับ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อเป็นสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ...

เพิ่มเติม

ช่องเวลาการรับสมัคร

วิทยาเขตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กรกฏาคม 2560 สมัครด้วยตนเองที่วิทยาเขตเชียงราย ทุกวันในเวลาราชการยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ สมัครออนไลน์ที่ http://admission.up.ac.th ในปีการศึกษา 2560 นี้ มีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีจำนวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโทจำนวน 8 หลักสูตร ซึ่งจะเปิดทำการเรียนการสอนในเดือน สิงหาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-5315-2152

เพิ่มเติม


ศิษย์เก่าเล่าถึงความประทับใจ ...


อิชยาพัฒน์ ทะลง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

หลังจากที่ได้เรียนจบมา เรามีความกล้าที่จะเปลี่ยนแนวความคิด ลองทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาตัวเอง

ปรางปัจฉมาภรณ์ พิบูรพัฒน์

ครูศิลปะ
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

มีความอบอุ่น ดูแลกันเหมือนคนในครอบครัว ทางมหาวิทยาลัยคอยดูแลติดตามนิสิตเป็นอย่างดี...

ธิดาจันทร์ ทะปาละ

ศึกษานิเทศก์
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถือได้ว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะต้นกล้าทางวิชาการของการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่สังคม

พิทักษ์ ไชยะป๋าน

ผู้อำนวยการ
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยพะเยาที่เปิดหลักสูตรบริหารการศึกษาที่วิทยาเขตเชียงราย ทำให้สามาถใช้เวลาในช่วงเสาร์อาทิตย์ในการเรียนและอยู่กับครอบครัวได้


อ่านทั้งหมด