Untitled Document

สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง


ชื่อเต็ม
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานก่อสร้าง)
ภาษาอังกฤษ Master of Engineering (Construction Management)
ชื่อย่อ
ภาษาไทย วศ.ม. (การบริหารงานก่อสร้าง)
ภาษาอังกฤษ M.Eng. (Construction Management)
รายการ หลักสูตร แผน ข
1. งานรานวิชา (Course Work) 34
     1.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 34
          1.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 7
          1.1.2 กลุ่มวิชาเอก -
                  วิชาเอกบังคับ 18
                  วิชาเอกเลือก 9
2. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 6
3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (3)
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 40(3)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส รายวิชา หน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)
276721 การจัดการเชิงสัญญาในการก่อสร้าง 3(3-0-6)
276722 ต้นทุนเศรษฐศาสตร์และการเงินในงานก่อสร้าง 3(3-0-6)
276723 การวางแผนโครงการแบบใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 3(3-0-6)
รวม 9(3)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
276725 เครื่องจักและการนำไปใช้ในงานก่อสร้าง 3(3-0-6)
276720 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจในการบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6)
276797 หัวข้อพิเศษ 1(0-3-2)
รวม 7
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
276724 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6)
276726 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง 3(3-0-6)
276795 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงานก่อสร้าง 3(3-0-6)
รวม 9
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
276798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต
xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)
รวม 5
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
276798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต
xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)
รวม 5
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
276798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต
xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)
รวม 5
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น วิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีการก่อสร้าง เป็นต้น หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ แต่มีประสบการณ์ทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี
ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย
1. อัตราค่าเรียนภาคการศึกษาละ 25,000 บาท เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา (รวม 6 ภาคการศึกษา)

หลักฐานประกอบการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง

1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูปขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
2. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบ Transcripts จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี )จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. ค่าสมัครเรียนจำนวน 1,000 บาท

สมัครทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จาก เว็บไซต์ ติดรูปขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
2. พิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บ. ณ เคาร์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ทุกสาขา หรือธนาคารที่ระบุไว้ในใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร(แนบสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
3. ส่งเอกสารหลักฐาน (ข้อ 2-6)
4. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 333/1 ม.4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

การเรียนการสอนและบรรยากาศ ณ ห้องเรียนวิทยาเขต เป็นอย่างไร ?


บรรยากาศภายในวิทยาเขต

บนพื้นที่ 15 ไร่ วิทยาเขตได้แบ่งพื้นที่ใช้สอยโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าสูงสุด ครอบคลุมภาคกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมก้าวสู่โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) โดยอาคารเรียนรวมที่วิทยาเขตถูกออกแบบสไตล์โมเดิร์น ระบบห้องเรียนอัฉริยะ (Smart Classroom) รองรับการศึกษาในศษวรรษที่่่ 21...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บรรยากาศการเรียนการสอน

ห้องเรียนวิทยาเขต สอนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรงในชั้นเรียน ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาการและมีทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่ง่ายต่อการเข้าใจของผู้เรียน อีกทั้งยังสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ของแต่ละสาขาวิชา ทำให้ผู้เรียนได้รับประการณ์โดยตรง และได้รับความรู้อย่างแท้จริง...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หอพักบริการนิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไป

ห้องพักยูพีริมกก เป็นห้องพักอยู่ภายในวิทยาเขต ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการบ้านฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารที่พักสำหรับ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อเป็นสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่องเวลาการรับสมัคร

วิทยาเขตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560 สมัครด้วยตนเองที่วิทยาเขตเชียงราย ทุกวันในเวลาราชการยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ สมัครออนไลน์ที่ http://admission.up.ac.th ในปีการศึกษา 2560 นี้ มีหลักสูตรที่เปิดสอน ณ ห้องเรียนวิทยาเขตในระดับปริญญาตรีจำนวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโทจำนวน 7 หลักสูตร ซึ่งจะเปิดทำการเรียนการสอนในเดือน สิงหาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-5315-2152

รายละเอียดเพิ่มเติม


ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ


วิสาขะ ปัญญาช่วย

ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
ศิษย์เก่าสาขาบริหารงานก่อสร้าง

"คนเรา" กว่าจะ...เจอคนที่ใช่ มันไม่ง่าย...บางคน หาจนนาทีสุดท้ายของชีวิต ยังไม่มีสิทธิ์เจอ...Love too much มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

พัชฏ์ เลิศวิริยะสกุลชัย

ครูชำนาญการพิเศษ
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

เรียนที่นี่แล้วเกิดความประทับใจในหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านคณาจารย์ที่มีความทุ่มเท ดูแลเอาใจใส่เรา อย่างจริงใจ จนทำให้เราได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

พิทักษ์ ไชยะป๋าน

ผู้อำนวยการ
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยพะเยาที่เปิดหลักสูตรบริหารการศึกษาที่วิทยาเขตเชียงราย ทำให้สามาถใช้เวลาในช่วงเสาร์อาทิตย์ในการเรียนและอยู่กับครอบครัวได้

ธิดาจันทร์ ทะปาละ

ศึกษานิเทศก์
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถือได้ว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะต้นกล้าทางวิชาการของการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่สังคม


อ่านทั้งหมด