Untitled Document

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน


ชื่อเต็ม
ภาษาไทย การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ภาษาอังกฤษ Master of Education (Curriculum and Instruction)
ชื่อย่อ
ภาษาไทย กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ภาษาอังกฤษ M.E.D. (Curriculum and Instruction)
รายการ หลักสูตร แผน ข
1. งานรานวิชา (Course Work) 42
     1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน 6
     1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน -
          1.2.1 วิชาเอกบังคับ 12
          1.2.2 วิชาเอกเลือก 24
2. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6
3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (5)
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48(5)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส รายวิชา หน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) 3(3-0-6)
177701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)
177711 ปรัชญาการศึกษากับหลักสูตรสถานศึกษา 3(3-0-6)
รวม 6(3)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
177702 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5)
177712 ทฤษฏีหลักสูตรและการประยุกต์ทางการสอน 3(2-2-5)
177713 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5)
177781 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 3(2-2-5)
รวม 9(1)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
177714 การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)
177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)
177782 ภูมิภาคการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1)
รวม 9(1)
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)
177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)
177792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต
รวม 8
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)
177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)
177792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต
รวม 8
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)
177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)
177792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต
รวม 8
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก และไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
3. ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย
1. อัตราค่าเรียนภาคการศึกษาละ 30,000 บาท เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา (รวม 6 ภาคการศึกษา) (หมายเหตุอัตรานี้รวมค่าศึกษาดูงาน)


การเรียนการสอนและบรรยากาศภายในวิทยาเขต เป็นอย่างไร ?


บรรยากาศภายในวิทยาเขต

บนพื้นที่ 15 ไร่ วิทยาเขตได้แบ่งพื้นที่ใช้สอยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ครอบคลุมภาคกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริหารและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) โดยอาคารเรียนรวมที่วิทยาเขตถูกออกแบบสไตล์โมเดิร์น ระบบห้องเรียนอัฉริยะ (Smart Classroom) รองรับการศึกษาในศษวรรษที่่่ 21...

เพิ่มเติม

บรรยากาศการเรียนการสอน

ห้องเรียนวิทยาเขตเปิดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรงในชั้นเรียน ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาการและมีทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่ง่ายต่อการเข้าใจของผู้เรียน อีกทั้งยังสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ของแต่ละสาขาวิชา ทำให้ผู้เรียนได้รับประการณ์โดยตรง และได้รับความรู้อย่างแท้จริง...

เพิ่มเติม

หอพักบริการนิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไป

ห้องพักยูพีริมกก เป็นห้องพักอยู่ภายในวิทยาเขต ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการบ้านฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารที่พักสำหรับ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อเป็นสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ...

เพิ่มเติม

ช่องเวลาการรับสมัคร

วิทยาเขตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กรกฏาคม 2560 สมัครด้วยตนเองที่วิทยาเขตเชียงราย ทุกวันในเวลาราชการยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ สมัครออนไลน์ที่ http://admission.up.ac.th ในปีการศึกษา 2560 นี้ มีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีจำนวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโทจำนวน 8 หลักสูตร ซึ่งจะเปิดทำการเรียนการสอนในเดือน สิงหาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-5315-2152

เพิ่มเติม


ศิษย์เก่าเล่าถึงความประทับใจ ...


อิชยาพัฒน์ ทะลง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

หลังจากที่ได้เรียนจบมา เรามีความกล้าที่จะเปลี่ยนแนวความคิด ลองทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาตัวเอง

ปรางปัจฉมาภรณ์ พิบูรพัฒน์

ครูศิลปะ
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

มีความอบอุ่น ดูแลกันเหมือนคนในครอบครัว ทางมหาวิทยาลัยคอยดูแลติดตามนิสิตเป็นอย่างดี...

ธิดาจันทร์ ทะปาละ

ศึกษานิเทศก์
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถือได้ว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะต้นกล้าทางวิชาการของการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่สังคม

พิทักษ์ ไชยะป๋าน

ผู้อำนวยการ
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยพะเยาที่เปิดหลักสูตรบริหารการศึกษาที่วิทยาเขตเชียงราย ทำให้สามาถใช้เวลาในช่วงเสาร์อาทิตย์ในการเรียนและอยู่กับครอบครัวได้


อ่านทั้งหมด