Untitled Document

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ชื่อเต็ม
ภาษาไทย การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อ
ภาษาไทย กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ M.E.D. (Educational Administration)
รายการ หลักสูตร แผน ข ปรับปรุง พ.ศ. 2557
1. งานรานวิชา (Course Work) 36
     1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน 3
     1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 33
          1.2.1 วิชาเอกบังคับ 21
          1.2.2 วิชาเอกเลือก 12
2. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6
3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (5)
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42(5)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส รายวิชา หน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) 3(3-0-6)
176701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)
176711 การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา 3(3-0-6)
รวม 6(3)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
176712 การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา 3(3-0-6)
176713 ความเป็นผู้นำทางวิชาการ 3(3-0-6)
176714 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6)
รวม 9
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
176715 การส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)
176716 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6)
176xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)
รวม 9
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
176xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)
176xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)
176782 ภูมิภาคการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1)
176791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต
รวม 8(1)
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
176xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)
176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1)
176791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต
รวม 5(1)
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
176742 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(0-30-15)
176791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต
รวม 5
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก และไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย
1. อัตราค่าเรียนภาคการศึกษาละ 20,000 บาท เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา (รวม 6 ภาคการศึกษา)


การเรียนการสอนและบรรยากาศภายในวิทยาเขต เป็นอย่างไร ?


บรรยากาศภายในวิทยาเขต

บนพื้นที่ 15 ไร่ วิทยาเขตได้แบ่งพื้นที่ใช้สอยโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าสูงสุด ครอบคลุมภาคกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมก้าวสู่โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) โดยอาคารเรียนรวมที่วิทยาเขตถูกออกแบบสไตล์โมเดิร์น ระบบห้องเรียนอัฉริยะ (Smart Classroom) รองรับการศึกษาในศษวรรษที่่่ 21...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บรรยากาศการเรียนการสอน

วิทยาเขตเปิดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรงในชั้นเรียน ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาการและมีทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่ง่ายต่อการเข้าใจของผู้เรียน อีกทั้งยังสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ของแต่ละสาขาวิชา ทำให้ผู้เรียนได้รับประการณ์โดยตรง และได้รับความรู้อย่างแท้จริง...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หอพักบริการนิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไป

ห้องพักยูพีริมกก เป็นห้องพักอยู่ภายในวิทยาเขต ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการบ้านฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารที่พักสำหรับ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อเป็นสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่องเวลาการรับสมัคร

วิทยาเขตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560 สมัครด้วยตนเองที่วิทยาเขตเชียงราย ทุกวันในเวลาราชการยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ สมัครออนไลน์ที่ http://admission.up.ac.th ในปีการศึกษา 2560 นี้ มีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีจำนวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโทจำนวน 6 หลักสูตร ซึ่งจะเปิดทำการเรียนการสอนในเดือน สิงหาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-5315-2152

รายละเอียดเพิ่มเติม


ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ


พัชฏ์ เลิศวิริยะสกุลชัย

ครูชำนาญการพิเศษ
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

เรียนที่นี่แล้วเกิดความประทับใจในหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านคณาจารย์ที่มีความทุ่มเท ดูแลเอาใจใส่เรา อย่างจริงใจ จนทำให้เราได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

พิทักษ์ ไชยะป๋าน

ผู้อำนวยการ
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยพะเยาที่เปิดหลักสูตรบริหารการศึกษาที่วิทยาเขตเชียงราย ทำให้สามาถใช้เวลาในช่วงเสาร์อาทิตย์ในการเรียนและอยู่กับครอบครัวได้

ธิดาจันทร์ ทะปาละ

ศึกษานิเทศก์
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถือได้ว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะต้นกล้าทางวิชาการของการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่สังคม

ปรางปัจฉมาภรณ์ พิบูรพัฒน์

ครูศิลปะ
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

มีความอบอุ่น ดูแลกันเหมือนคนในครอบครัว ทางมหาวิทยาลัยคอยดูแลติดตามนิสิตเป็นอย่างดี...


อ่านทั้งหมด