Untitled Document
หน้าหลัก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา | University of Phayao Chingrai Campus

ข่าวสารทั่วไป


ประกาศ ณ วันที่
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) 2 ส.ค. 60
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) 25 ก.ค. 60
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) ขยายเวลา 25 ก.ค. 60
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) ขยายเวลา 27 มิ.ย. 60
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) ขยายเวลา 27 มิ.ย. 60
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) 8 มิ.ย. 60
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) 8 มิ.ย. 60
ข่าวบริการวิชาการ ณ วันที่
รอการอัพโหลด...
ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย ณ วันที่
รอการอัพโหลด...

Facebook Fanpage
กำลังหาหลักสูตรที่ตอบโจทย์คุณอยู่หรือเปล่า ?


อยู่และเรียนอย่างมีความสุข กับเรา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย


ระดับปริญญาโท


ระดับปริญญาตรี

การเรียนการสอนและบรรยากาศภายในวิทยาเขต เป็นอย่างไร ?


บรรยากาศภายในวิทยาเขต

บนพื้นที่ 15 ไร่ วิทยาเขตได้แบ่งพื้นที่ใช้สอยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ครอบคลุมภาคกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริหารและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) โดยอาคารเรียนรวมที่วิทยาเขตถูกออกแบบสไตล์โมเดิร์น ระบบห้องเรียนอัฉริยะ (Smart Classroom) รองรับการศึกษาในศษวรรษที่่่ 21...

เพิ่มเติม

บรรยากาศการเรียนการสอน

ห้องเรียนวิทยาเขตเปิดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรงในชั้นเรียน ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาการและมีทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่ง่ายต่อการเข้าใจของผู้เรียน อีกทั้งยังสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ของแต่ละสาขาวิชา ทำให้ผู้เรียนได้รับประการณ์โดยตรง และได้รับความรู้อย่างแท้จริง...

เพิ่มเติม

หอพักบริการนิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไป

ห้องพักยูพีริมกก เป็นห้องพักอยู่ภายในวิทยาเขต ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการบ้านฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารที่พักสำหรับ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อเป็นสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ...

เพิ่มเติม

ช่องเวลาการรับสมัคร

วิทยาเขตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กรกฏาคม 2560 สมัครด้วยตนเองที่วิทยาเขตเชียงราย ทุกวันในเวลาราชการยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ สมัครออนไลน์ที่ http://admission.up.ac.th ในปีการศึกษา 2560 นี้ มีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีจำนวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโทจำนวน 8 หลักสูตร ซึ่งจะเปิดทำการเรียนการสอนในเดือน สิงหาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-5315-2152

เพิ่มเติม


ศิษย์เก่าเล่าถึงความประทับใจ ...


อิชยาพัฒน์ ทะลง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

หลังจากที่ได้เรียนจบมา เรามีความกล้าที่จะเปลี่ยนแนวความคิด ลองทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาตัวเอง

ปรางปัจฉมาภรณ์ พิบูรพัฒน์

ครูศิลปะ
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

มีความอบอุ่น ดูแลกันเหมือนคนในครอบครัว ทางมหาวิทยาลัยคอยดูแลติดตามนิสิตเป็นอย่างดี...

ธิดาจันทร์ ทะปาละ

ศึกษานิเทศก์
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถือได้ว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะต้นกล้าทางวิชาการของการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่สังคม

พิทักษ์ ไชยะป๋าน

ผู้อำนวยการ
ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยพะเยาที่เปิดหลักสูตรบริหารการศึกษาที่วิทยาเขตเชียงราย ทำให้สามาถใช้เวลาในช่วงเสาร์อาทิตย์ในการเรียนและอยู่กับครอบครัวได้


อ่านทั้งหมดกิจกรรมที่ผ่านมา


Untitled Document
โครงการบริการวิชาการนิสิตระดับปริญญาโท

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 Phayao Graduate Research Conference #PGRC3

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการให้คำปรึกษาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิตระดับปริญญาโท

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านข่าวทั้งหมด