Untitled Document

ประวัติความเป็นมา


               มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ตระหนักถึงความสำคัญในการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการจังหวัดเชียงราย เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในส่วนภูมิภาคเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในระดับที่มีความสำคัญยิ่งต่อจังหวัดเชียงรายและภูมิภาคใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การสาธารสุข ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อมนุษย์

               พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ภูมิผลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 เป็นปีที่ 65 ในรัชกาลปัจจุบัน 16 กรกฎาคม 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษายกฐานะจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา และ 19 กันยายน 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติยกฐานะศูนย์บริการวิชาการเชียงราย เป็นวิทยาเขตเชียงราย

               วิทยาเขตมีฐานะเป็นห้องเรียนนอกสถานที่ เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทเป็นปีแรกในปีการศึกษา 2551 โดยใช้หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง มีนิสิตรุ่นแรก จำนวน 25 คน ในปีการศึกษา 2554 ได้เปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีนิสิตรุ่นแรก จำนวน 64 คน ในปีการศึกษา 2557 ได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) มีนิสิตรุ่นแรก จำนวน 7 คน ปัจจุบัน วิทยาเขต มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้นจำนวน 9 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ระดับปริญญาโท จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม มีนิสิตรวมทุกหลักสูตรทั้งสิ้น จำนวน 164 คน

               วิทยาเขตเชียงรายตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย บ้านฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ประมาณ 25 ไร่ และมีโครงสร้างการจะขยายพื้นที่เพิ่มอีก 15 ไร่ เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย ศ.(พิเศษ)ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ในขณะนั้นดำเนินการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นพื้นที่มีศักยภาพและทัศนียภาพที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกกพร้อมพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณแนวเขตหน้าวิทยาเขตเชียงราย ถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเสริมสร้างสุขภาพ ด้านออกกำลังกายและกีฬาทางน้ำ ตลอดจนกิจกรรมอื่นที่ก่อประโยชน์ต่อจังหวัดเชียงราย


การเรียนการสอนและบรรยากาศภายในวิทยาเขต เป็นอย่างไร ?


บรรยากาศภายในวิทยาเขต

บนพื้นที่ 15 ไร่ วิทยาเขตได้แบ่งพื้นที่ใช้สอยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ครอบคลุมภาคกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริหารและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) โดยอาคารเรียนรวมที่วิทยาเขตถูกออกแบบสไตล์โมเดิร์น ระบบห้องเรียนอัฉริยะ (Smart Classroom) รองรับการศึกษาในศษวรรษที่่่ 21...

เพิ่มเติม

บรรยากาศการเรียนการสอน

ห้องเรียนวิทยาเขตเปิดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรงในชั้นเรียน ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาการและมีทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่ง่ายต่อการเข้าใจของผู้เรียน อีกทั้งยังสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ของแต่ละสาขาวิชา ทำให้ผู้เรียนได้รับประการณ์โดยตรง และได้รับความรู้อย่างแท้จริง...

เพิ่มเติม

หอพักบริการนิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไป

ห้องพักยูพีริมกก เป็นห้องพักอยู่ภายในวิทยาเขต ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการบ้านฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารที่พักสำหรับ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อเป็นสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ...

เพิ่มเติม

ช่องเวลาการรับสมัคร

วิทยาเขตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กรกฏาคม 2560 สมัครด้วยตนเองที่วิทยาเขตเชียงราย ทุกวันในเวลาราชการยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ สมัครออนไลน์ที่ http://admission.up.ac.th ในปีการศึกษา 2560 นี้ มีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีจำนวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโทจำนวน 8 หลักสูตร ซึ่งจะเปิดทำการเรียนการสอนในเดือน สิงหาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-5315-2152

เพิ่มเติม