Untitled Document

เอกสารดาวน์โหลด


มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย | University of Phayao Chingrai Campus สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย | University of Phayao Chingrai Campus สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 ( บศ. 14 ) แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
 ( บศ. 13 ) แบบฟอร์มส่งรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
 ( บศ. 12 ) แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการสอบวิทยานิพนธ์
 ( บศ. 11 ) แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 ( บศ. 10 ) แบบฟอร์มขออนุมัติสมัครสอบวิทยานิพนธ์
 ( บศ. 9 ) แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือเพื่อขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
 ( บศ. 8 ) แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 ( บศ. 7 ) แบบฟอร์มอนุมัติผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
 ( บศ. 6 ) แบบฟอร์มขออนุมัติสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 ( บศ. 5 ) แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
 ( บศ. 4 ) แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
 ( บศ. 3 ) แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 ( บศ. 2 ) แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 ( บศ. 1 ) แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา
 ( บศ. 15 ) แบบฟอร์มนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
 ( บศ. 16 ) แบบฟอร์มขออนุมัติสาเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาโท
 ( บศ. 17 ) แบบฟอร์มขออนุมัติสาเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาเอก
 บข. 1 แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 บข. 2 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 บข. 3 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 บข. 4 แบบฟอร์มอนุมัติผลการพิจารณาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 บข. 5 แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 บข. 6 แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 บข. 7 แบบฟอร์มรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 บข. 8 แบบรายงานผลการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 บข. 9 แบบฟอร์มนำส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์
 บข. 10 แบบฟอร์มขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข
 แบบฟอร์ม สรุปย่อโครงร่างวิทยานิพนธ์
 UP.CT.GS.1 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
 UP.CT.GS.2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CA
 UP.CT.GS.3 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CS
 UP.CT.GS.4.1-2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CE
 UP.CT.GS.5.1-2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CT
 UP.CT.GS.6.1-2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน การเสนอแฟ้มสะสมงาน-บันทึกผลการเรียน
 ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
 คู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2554
 ใบรับรองแพทย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 59
 คู่มือการใช้งานโปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ Integrated Thesis & Research Management System (IThesis)
 แบบฟอร์ม สรุปย่อโครงร่างวิทยานิพนธ์การเรียนการสอนและบรรยากาศภายในวิทยาเขต เป็นอย่างไร ?


บรรยากาศภายในวิทยาเขต

บนพื้นที่ 15 ไร่ วิทยาเขตได้แบ่งพื้นที่ใช้สอยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ครอบคลุมภาคกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริหารและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) โดยอาคารเรียนรวมที่วิทยาเขตถูกออกแบบสไตล์โมเดิร์น ระบบห้องเรียนอัฉริยะ (Smart Classroom) รองรับการศึกษาในศษวรรษที่่่ 21...

เพิ่มเติม

บรรยากาศการเรียนการสอน

ห้องเรียนวิทยาเขตเปิดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรงในชั้นเรียน ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาการและมีทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่ง่ายต่อการเข้าใจของผู้เรียน อีกทั้งยังสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ของแต่ละสาขาวิชา ทำให้ผู้เรียนได้รับประการณ์โดยตรง และได้รับความรู้อย่างแท้จริง...

เพิ่มเติม

หอพักบริการนิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไป

ห้องพักยูพีริมกก เป็นห้องพักอยู่ภายในวิทยาเขต ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการบ้านฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารที่พักสำหรับ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อเป็นสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ...

เพิ่มเติม

ช่องเวลาการรับสมัคร

วิทยาเขตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กรกฏาคม 2560 สมัครด้วยตนเองที่วิทยาเขตเชียงราย ทุกวันในเวลาราชการยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ สมัครออนไลน์ที่ http://admission.up.ac.th ในปีการศึกษา 2560 นี้ มีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีจำนวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโทจำนวน 8 หลักสูตร ซึ่งจะเปิดทำการเรียนการสอนในเดือน สิงหาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-5315-2152

เพิ่มเติม